Geen categorie

Het openbaar vervoerbeleid in het Vlaams regeerakkoord: is het wat het lijkt?

Gepost op 24 juli 2014 | Door : | Categorie : Geen categorie |

Het was niet zo moeilijk om te voorspellen dat er een nieuwe wind zou waaien. Uiteindelijk was er toch nog heel wat suspense rond de vorming van de nieuwe Vlaamse regering. Zelfs journalisten keken heel verbaasd op toen zij vernamen dat uiteindelijk een akkoord werd bereikt tussen drie partijen… Dit gezegd zijnde, de uitdagingen van deze regering zijn velerlei.

Laten we duidelijk zijn: wij zijn er allerminst gerust op. Zal er de komende jaren bijkomend worden bespaard en dus gesnoeid in het aanbod? Wat zal een nieuw beleid concreet betekenen voor reizigers en personeel? Wij hebben in ieder geval bijkomende uitleg en concretere cijfergegevens nodig. Welk traject er uiteindelijk zal worden uitgestippeld en uitgevoerd zal vooral afhangen van de bevoegde Minister. Wij gaan in wat volgt alvast na wat het regeerakkoord voor het Vlaamse stad- en streekvervoer (De Lijn én haar pachters) in petto heeft.

 Meer autonomie voor De Lijn

In het Vlaams regeerakkoord wordt De Lijn meer autonomie gegeven voor het bepalen en vastleggen van haar tarieven. Dit hoeft geen slechte zaak te zijn; diegenen die van dichtbij of van ver bij De Lijn betrokken zijn, vragen dit immers reeds lang.

Wat betreft concrete ingrepen zijn er geen nieuwigheden te melden. Het zijn de reeds gekende voorstellen, zoals tariefdifferentiatie, die nog eens worden opgesomd.

Uiteraard is tariefautonomie ingegeven vanuit het feit dat politici bij tariefverhogingen gewoon kunnen verwijzen naar De Lijn. Altijd handig voor de verkozenen des volks.

Wat deze verkozenen wél zelf hebben beslist, is het schrappen van het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Wij zijn hier zoals eerder gesteld niet tegen. Maar wij hebben wel sociale correcties geëist voor ouderen die het moeilijk hebben. Op dit punt is het regeerakkoord minder duidelijk.

De nieuwe bewindsploeg stelt ook meer autonomie voor De Lijn in het vooruitzicht wanneer ze het heeft over besparingen. Met andere woorden: het is niet meer de Vlaamse regering die eenzijdig maatregelen oplegt, maar dat er verder moet bespaard worden, is duidelijk.

Hoeveel en hoe, is vandaag NIET duidelijk Zal er opnieuw in het aanbod worden gesnoeid? Tellen alleen nog de lijnen waar er voldoende vraag is? Holt het nieuwe principe van ‘basisbereikbaarheid’, het decreet basismobiliteit verder uit? Hopelijk wordt dit de komende dagen en weken concreter.

Wat we verder lezen in het regeerakkoord is de voorzetting van het beleid van de laatste vijf jaar. Men gaat voor een (hoogstnodige) vernieuwing van het tram- en bussenpark. Men zet prioritair in op (voor)stedelijke netwerken. Men belooft nogmaals een betere doorstroming. Niets nieuws onder de zon, maar tussen woord en daad…

Meer betrokkenheid van lokale besturen

Wat politieke partijen tijdens de campagne vroegen en waarmee ook De Lijn op verschillende plaatsen werd geconfronteerd, met name de vraag om meer inspraak van de lokale besturen in het lokale O.V.-beleid, wordt in dit regeerakkoord zwart op wit gesteld. De vraag is of versnippering zal leiden tot een beter Vlaams openbaar vervoer. In ieder geval bepaalt het regeerakkoord dat de lokale besturen dan óók financieel hun steentje zullen moeten bijdragen.

Meer privaat initiatief in het Openbaar vervoer

In het regeerakkoord wordt, nogmaals, gepleit voor de inzet van ‘privé-collectieve vervoersystemen’. Concreet gaat het dan over de collectieve taxi, shuttlebusjes,… Maar wat betekenen zulke initiatieven concreet voor de huidige operationele werking van De Lijn en haar pachters? Een vraag die nog onbeantwoord blijft.

 Conclusie

Langs de ene kant is er, voor wat ons betreft, in het Vlaams regeerakkoord niets echt veel nieuws onder de zon. Langs de andere kant zullen mogelijke besparingen toch wel zwaar gaan wegen op het toekomstig beleid.

De uitvoering van het akkoord zal door de bevoegde Minister gerealiseerd moeten worden. Vandaag is het niet mogelijk om definitief standpunt in te nemen over de uitgangspunten van het regeerakkoord. Wij zullen dit zeker doen als de Minister één en ander concreet maakt.

Wat wij alvast willen meegeven is dat overleg hierover noodzakelijk met de sociale partners gebeurt. Dit in het belang van zowel de reiziger als van het personeel. Wij willen en zullen alvast de Minister nog eens herinneren aan onze standpunten. U kan ons verkiezingsmemorandum nog eens doornemen op www.acvdelijn.be en www.acvbuscar.be.