VIII. Brugpensioenen

1) VOLTIJDS BRUGPENSIOEN

Voorwaarden

De brugpensioenleeftijd wordt vastgesteld:
• Voor de arbeiders en de bedienden die 25 jaar bezoldigde arbeid of geassimileerde dagen bewijzen, wordt de brugpensioenleeftijd vastgesteld op 58 jaar voor de periode tot en met 31 december 2014.
• Voor de arbeiders en de bedienden die 38 jaar bezoldigde arbeid of geassimileerde dagen bewijzen, wordt de brugpensioenleeftijd vastgesteld op 55 jaar voor de periode tot en met 31 december 2014.

Als bruggepensioneerde ontvangt u enerzijds werkloosheidsuitkeringen ten laste van de RVA, voor alle dagen van de week uitgezonderd de zondagen, en anderzijds een aanvullende vergoeding die ten laste is van uw werkgever of een fonds. Uw brugpensioen is onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en aan bedrijfsvoorheffing.
Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen stemt overeen met 60% van uw laatste brutoloon.
Het percentage van 60% geldt ongeacht uw gezinstoestand en blijft ongewijzigd tijdens de duur van uw brugpensioen.
Het loon dat de RVA in aanmerking neemt, is het brutoloon dat u heeft ontvangen tijdens uw laatste tewerkstelling. Het loon is begrensd tot een bedrag van 80,0058 euro per dag of 2080,15 euro per maand. Dit betekent dat de RVA geen rekening houdt met het loon dat deze bedragen overschrijdt.
Het wettelijke minimumbedrag van de aanvullende vergoeding stemt overeen met de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering.
Het nettoreferteloon is gelijk aan het brutoloon van de refertemaand (in principe de laatste maand van tewerkstelling) verminderd met de persoonlijke socialezekerheidsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing. Het bekomen resultaat wordt afgerond tot de hogere euro. Het brutoloon wordt begrensd tot 3780,69 euro (geïndexeerd bedrag geldig vanaf 01.01.2013).
Bij de bepaling van de aanvullende vergoeding (VVM) wordt aan het bruto basisreferentieloon een supplement toegevoegd.


OPGELET: HET HALFTIJDS BRUGPENSIOEN VALT WEG

VERVROEGDE AFVLOEIINGEN BIJ HERSTRUCTURERING

Bij herstructurering zullen paritair besliste regelingen uitgewerkt
worden teneinde over te gaan tot een versnelde personeelsafvloeiing.