XIII. Tijdskrediet

Zonder motief

De werknemer met 5 jaar loopbaan als loontrekkende en 2 jaar anciënniteit bij de werkgever heeft recht op:
– ofwel 12 maanden volledige onderbreking
– ofwel 24 maanden halftijdse vermindering
– ofwel 60 maanden 1/5 vermindering
– of een combinatie van deze stelsels tot een voltijds equivalent van 12 maanden

Met motief zorg en opleiding

De werknemer met 2 jaar anciënniteit bij de werkgever heeft recht op een bijkomend recht op onderbrekingsuitkeringen van maximaal 36 maanden volledige onderbreking, halftijdse vermindering of 1/5 vermindering (12 maanden zonder motief + 36 maanden met motief zorg en opleiding. De genoten periodes met motief ziek kind, met uitzondering van de eerste 12 maanden, worden in mindering gebracht van de 36 maanden. Het betreft kalenderperiodes die niet gerekend worden in voltijdse equivalenten):
– om zorg te dragen voor zijn kind tot 8 jaar
– om palliatieve zorgen toe te dienen
– om een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen
– om een opleiding te volgen.

Met motief ziek kind

De werknemer met 2 jaar anciënniteit bij de werkgever heeft recht op een bijkomend recht op onderbrekingsuitkeringen van maximaal 48 maanden volledige onderbreking, halftijdse vermindering of 1/5 vermindering (Worden in voltijdse equivalenten berekend):
– om zorg te dragen voor zijn gehandicapt kind tot 21 jaar;
– om zijn zwaar ziek kind of een zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van het gezin bij te staan of te verzorgen.

Eindeloopbaan

De werknemer met 25 jaar beroepsloopbaan heeft recht op onderbrekingsuitkeringen vanaf 55 jaar in het kader van een halftijdse en 1/5 vermindering tot aan de pensioenleeftijd

Echter, bij De Lijn is een cao van onbepaalde duur afgesloten die bepaalt dat werknemers vanaf 50 jaar de arbeidsprestaties kunnen verminderen met 1/5 ten belope van een dag of twee halve dagen per week, indien de werknemer een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar heeft doorlopen.

Voor de werknemers die een zwaar beroep hebben uitgeoefend en op voorwaarde dat het zwaar beroep voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen.

Belangrijke opmerkingen en recente aanpassingen:

• geen ingreep in cao’s (enkel in uitkeringen);
• 1 jaar bijkomend gemotiveerd tijdkrediet voor opvang van zwaar ziek of gehandicapt kind (dus in totaal 1 + 3 + 1, waarvan 1ste jaar pro rata);
• geen verstrenging van de anciënniteitvoorwaarde (naar 5 jaar) voor tijdkrediet dat aansluit bij thematische verloven;
• tijdkrediet dat vóór 1 januari 2012 inging blijft onder oude RVA-regels vallen;
• tijdkrediet dat werd aangevraagd bij werkgever vóór 28 november 2011 en bij RVA vóór 24 december 2011 blijft onder oude RVA-regels vallen en behoudt oude gelijkstellingsregels voor pensioen (dus behoud van 3 jaar voor ongemotiveerd halftijds tijdkrediet).

www.tijdskrediet.be
www.rva.be
www.socialezekerheid.be