1. Het volledig tijdskrediet

Dit type van tijdskrediet biedt u de mogelijkheid om, ongeacht uw leeftijd, uw prestaties te onderbreken. Het volledig tijdskrediet is mogelijk ongeacht uw arbeidsregeling (voltijds, deeltijds).

Duur van het volledig tijdskrediet?

Het volledig tijdskrediet kan worden bekomen voor een periode van
minimum 3 maanden tot maximum 1 jaar.

Verlengde maximumduur
De maximumduur van 1 jaar kan eventueel verlengd worden indien een sectorale of ondernemings-CAO hierin voorziet. Is dat het geval, zoals bij De Lijn, dan kan deze maximumduur uitgebreid worden tot maximaal 5 jaar. De uitkering blijft echter wel beperkt tot maximum 1 jaar.

Het volledig tijdskrediet mag evenwel maar aangevraagd worden met een maximumduur van 1 jaar per aanvraag.
De maximumduur is gemeenschappelijk voor het volledig tijdskrediet, voor de vermindering van de arbeidsprestaties tot de helft ( met uitzondering van het regime 50+).
Anders gezegd, indien u reeds genoten heeft van een volledig tijdskrediet gedurende 6 maanden, en u wenst te genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties met de helft (behalve deze voorzien voor werknemers van 50 jaar en ouder), kan u enkel nog genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties gedurende 6 maanden.
De verloven in het kader van ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve verzorging worden niet in mindering gebracht van de maximumduur.

Om van dit stelsel te kunnen genieten moet u een arbeidsovereenkomst hebben gehad met uw werkgever gedurende ten minste 12 maanden in de loop van de 15 maanden die de kennisgeving voorafgaan.

Welke uitkeringen kent de RVA toe in het kader van volledig tijdskrediet?

Tijdens de periode van het volledig tijdskrediet ontvangt u een maandelijkse vergoeding van de overheid. De hoogte van de vergoeding varieert in functie van uw anciënniteit bij dezelfde werkgever (minder of meer dan 5 jaar dienst)

De uitkeringen worden geïndexeerd. De bedragen hieronder zijn deze zoals geïndexeerd sinds 01.09.2010.

Zie tabel

N.B.: In geval van een volledig tijdskrediet uitgaande van een deeltijdse betrekking zal de uitkering worden berekend in verhouding tot de onderbroken uren.

Gedurende welke periode hebt u recht op de uitkering in het kader van een volledig tijdskrediet?

Algemene regel
Vanaf 1 juni 2007 is het stelsel van het tijdskrediet gewijzigd in uitvoering van het Generatiepact en het interprofessioneel akkoord.
De uitkeringen toegekend in het kader van het volledig tijdskrediet zijn beperkt tot 12 maanden over het geheel van de beroepsloopbaan.
Dat betekent dat u voor elke nieuwe aanvraag of voor elke verlenging van het volledig tijdskrediet met ingang vanaf 1 juni 2007, recht hebt op een uitkering gedurende 12 maanden over het geheel van uw beroepsloopbaan.
Eens deze periode van 12 maanden volledig tijdskrediet met uitkeringen voorbij is, kunt u, indien deze mogelijkheid voorzien is in de sectorale of ondernemings-CAO, het volledig tijdskrediet verlengen zonder uitkering.

Hoe wordt de periode van 12 maanden uitkeringen berekend?
Om deze periode van 12 maanden te berekenen, houdt men rekening met de periodes van volledige loopbaanonderbreking en volledig tijdskrediet met uitkeringen aangevat sinds 1 juni 2007, in gelijk welke sector.
De periodes van loopbaanonderbreking genomen in het kader van de specifieke vormen (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) worden echter niet in mindering gebracht van de duur van 12 maanden.

Uitzondering!
De periode van 12 maanden met uitkeringen kan verlengd worden tot maximum 5 jaar wanneer het tijdskrediet wordt gevraagd omwille van bepaalde motieven.
Enkel in deze gevallen zult u een uitkering kunnen genieten gedurende een periode die tot 5 jaar kan duren, indien een collectieve overeenkomst de verlenging van de oorspronkelijke periode tijdskrediet na de 12 maanden voorziet en indien u dit krediet van 5 jaar nog niet hebt uitgeput.