2. Het halftijds tijdskrediet

Dit type van tijdskrediet staat u toe om uw prestaties te verminderen teneinde slechts 50% van de voltijdse regeling in het bedrijf te blijven werken. Dit type geldt ongeacht uw leeftijd.
Het 1/2-tijds tijdskrediet kan verkregen worden indien u voldoet aan bepaalde toegangsvoorwaarden.
Deze voorwaarden variëren naargelang u kiest voor het stelsel van het 1/2-tijds tijdskrediet voorbehouden aan de werknemers van 50 jaar of ouder, of voor het algemeen stelsel van 1/2-tijds tijdskrediet.
Indien deze voorwaarden vervuld zijn, kunt u in sommige gevallen het 1/2-tijds tijdskrediet verkrijgen als een recht.

Wanneer heb je recht op halftijds tijdskrediet?
Bij De Lijn, hebt u recht op 1/2-tijds tijdskrediet:
1. Indien u voldoet aan de toegangsvoorwaarden voorzien in het door u gekozen stelsel van het 1/2-tijds tijdskrediet.
2. Indien er plaats is binnen het quotum van werknemers van de onderneming die tegelijkertijd aanspraak kunnen maken op de verschillende soorten tijdskrediet.
Het recht op de verschillende soorten tijdskrediet (dit wil zeggen het volledig tijdskrediet, het 1/2-tijds tijdskrediet en het tijdskrediet 1/5) is beperkt tot 5% van het personeelsbestand van de onderneming.

Duur van het halftijds tijdskrediet?

De vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking kan worden bekomen voor een periode van minimum 3 maanden tot maximum 1 jaar.

De maximumduur (1 jaar) is gemeenschappelijk voor het volledig tijdskrediet en voor de vermindering tot de helft van de arbeidsprestaties (met uitzondering van het regime 50+).
De verloven van ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve verzorging worden niet in mindering gebracht van de maximumduur.

Verlengde maximumduur!
De maximumduur van 1 jaar kan eventueel verlengd worden indien een sectorale of ondernemings-CAO hierin voorziet. Is dat het geval, zoals bij De Lijn, dan kan deze maximumduur uitgebreid worden tot maximaal 5 jaar.

Om van dit stelsel te kunnen genieten moet u een arbeidsovereenkomst hebben gehad met uw werkgever gedurende ten minste 12 maanden in de loop van de 15 maanden die de kennisgeving voorafgaan.
U moet bovendien, tenminste ¾ van de voltijdse regeling zijn tewerkgesteld zijn geweest gedurende het jaar dat aan de kennisgeving voorafgaat.

Welke uitkeringen kent de RVA toe in het kader van halftijds tijdskrediet?

Algemeen stelsel van 1/2-tijds tijdskrediet

In het kader van het algemeen stelsel van 1/2-tijds tijdskrediet, wordt het bedrag van de uitkering verhoogd voor de werknemers die al minstens 5 jaar werken bij de werkgever bij wie het tijdskrediet wordt aangevraagd.
Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers bedraagt de maandelijkse uitkering voor 1/2-tijds tijdskrediet in het algemeen stelsel, voor een volledige maand: Zie tabel

N.B.: In geval van een vermindering van de prestaties tot de helft van de uitgaande van een deeltijdse betrekking zal de uitkering worden berekend in verhouding tot de onderbroken uren.

Kan ik halftijds tijdkrediet aanvragen zonder uitkering?

U kan halftijds tijdskrediet verkrijgen bij uw werkgever en geen uitkering vragen aan de RVA.