3. De vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5

Door dit type van tijdskrediet bekomt u, ongeacht uw leeftijd, indien u voltijds bent tewerkgesteld in een wekelijkse arbeidsregeling over vijf dagen:

– een vermindering ten belope van een dag per week of
– een vermindering van twee halve dagen per week.

Het is echter mogelijk een andere 4/5 arbeidsorganisatie te bepalen voor een periode van maximum 12 maanden. Deze mogelijkheid moet voorzien zijn door een sectorale of ondernemings-CAO. Indien er geen syndicale vertegenwoordiging is in de onderneming, moet deze mogelijkheid voorzien zijn door het arbeidsreglement en op voorwaarde dat hierover een schriftelijke wederzijdse overeenkomst is gesloten met de werkgever

Duur van de vermindering van arbeidsprestaties met 1/5

Deze vermindering van de arbeidsprestaties kan verkregen voor een minimum van 6 maanden tot een maximum van vijf jaar.
De periodes van arbeidsvermindering met 1/5, 1/4 en 1/3 genomen in de verloven ‘medische bijstand’, ouderschapsverlof en palliatieve verzorging worden niet in mindering gebracht van de maximumduur.

Om vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 te bekomen moet u verplicht aan twee voorwaarden voldoen:
– gedurende vijf jaar die aan de kennisgeving aan de werkgever voorafgaan door een arbeidsovereenkomst met uw werkgever verbonden zijn geweest;
– gedurende 12 maanden die de kennisgeving voorafgaan voltijds tewerkgesteld zijn geweest.

Wanneer heb ik recht op tijdskrediet 1/5 vermindering?
Bij De Lijn, hebt u recht op tijdskrediet 1/5, indien:
1. U voldoet aan de toegangsvoorwaarden voorzien in het stelsel van tijdskrediet 1/5 waarvoor u hebt gekozen.
2. Er plaats is binnen het quotum van werknemers van de onderneming die tegelijkertijd aanspraak kunnen maken op de verschillende soorten tijdskrediet.
Opgelet : de regels met betrekking tot het quotum zijn verschillend naargelang u jonger of ouder bent dan 55 jaar.

Welke uitkeringen kent de RVA toe in het kader van 1/5 vermindering

Algemeen stelsel tijdskrediet 1/5

Voor een volledige maand bedraagt de uitkering tijdskrediet 1/5 in het algemeen stelsel: Zie tabel

TIJDSKREDIET VOOR WERKNEMERS + 50 JAAR

Dit type tijdskrediet staat u toe, indien u ten minste 50 jaar bent, uw prestaties te verminderen tot een halftijdse betrekking tot aan het begin van uw pensioen.

Voor 55 plussers is deze vermindering van de arbeidsprestaties vanaf 01.06.2007 een individueel recht. Met andere woorden, de 5% grens van het personeel is hier niet van toepassing.

Deze vermindering kan verkregen worden voor een duur van minimum van 3 maanden en voor een duur van maximum tot aan het begin van het pensioen.

Er zijn wel vier voorwaarden aan verbonden:

– ten minste 50 jaar zijn op het ogenblik van het gewenste begin van de uitoefening van het recht;
– een anciënniteit hebben van ten minste 20 jaar hebben als loon/weddetrekkende;
– gedurende de 3 jaar die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever door een arbeidsovereenkomst met hem verbonden zijn geweest;
– gedurende 12 maanden die de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voorafgaan, ofwel voltijds, ofwel ten belope van ten minste 3/4de (4/5e voor 1/5e vermindering) van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn geweest.

! Tussen 50 en 51 jaar zal uitkering minder hoog zijn. Ze zal voortaan gelijk zijn aan uitkering voor de werknemers jonger dan 50 jaar. Zodra je 51 jaar wordt, wordt het bedrag opgetrokken naar het verhoogde niveau !

Welke uitkeringen kent de RVA toe in het kader van halftijds tijdskrediet + 51 jaar?

1/2-tijds tijdskrediet voorbehouden aan werknemers van 51 jaar of ouder

Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers bedraagt de maandelijkse uitkering voor 1/2-tijds tijdskrediet voorbehouden aan de werknemers van 51 jaar of ouder, voor een volledige maand: Zie tabel

Welke uitkeringen kent de RVA toe in het kader van 1/5e vermindering + 51 jaar?

Tijdens deze periode ontvangt u van de overheid een maandelijkse vergoeding.
! Tussen 50 en 51 jaar zal uitkering minder hoog zijn. Ze zal voortaan gelijk zijn aan uitkering voor de werknemers jonger dan 50 jaar. Zodra je 51 jaar wordt, wordt het bedrag opgetrokken naar het verhoogde niveau !
Voor een volledige maand bedraagt de uitkering tijdskrediet 1/5 voor werknemers van 51 jaar of ouder: Zie tabel