XIV. Thematische verloven

OUDERSCHAPSVERLOF

Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid heeft uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen met het oog op de opvoeding van uw jong(e) kind(eren).

Volledige loopbaanonderbreking: ongeacht uw arbeidsregime (voltijds of deeltijds), kan u uw prestaties volledig onderbreken gedurende maximum 3 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per maand.
Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking: indien u in een voltijds arbeidsregime bent tewerkgesteld kan u uw prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking gedurende maximum 6 maanden. Dit verlof kan gesplist worden per periode van 2 maanden.
Vermindering van de prestaties met 1/5: indien u voltijds werkt kan u uw prestaties verminderen met 1/5 gedurende maximum 15 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 5 maanden.

Het is mogelijk om van de ene vorm van ouderschapsverlof over te stappen naar de andere.

Deze vorm van loopbaanonderbreking kan u niet worden geweigerd. Het gaat om een recht voor elk kind dat voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde. U geniet het recht een keer per kind.

Wanneer heb je recht op ouderschapsverlof?

Het recht wordt u toegekend indien u in de loop van de 15 maanden die aan de aanvraag voorafgaan gedurende 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) door een arbeidsovereenkomst met uw werkgever verbonden was.
Het recht op ouderschapsverlof wordt u toegekend zolang het kind de leeftijd van 6 jaar niet heeft bereikt (geboorte).
Bij adoptie van een kind wordt het recht u toegekend gedurende een periode van 4 jaar vanaf de inschrijving van het kind ( bevolkingsregister) en dit tot zolang het kind de leeftijd van 8 jaar niet bereikt heeft.
Indien uw kind een fysieke of mentale ongeschiktheid vertoont (minstens 66%) wordt het recht toegekend tot zolang het kind de leeftijd van 8 jaar niet heeft bereikt.

Het recht kan, binnen de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, het begin van het verlof uitstellen omwille van de goede werking van de dienst. Toch zal het verlof ingaan ten laatste 6 maanden na de datum waarop de werkgever gebruik heeft gemaakt van zijn recht op uitstel.
Tijdens deze periode ontvangt u een maandelijkse vergoeding van de overheid.

Welke uitkeringen kent de RVA toe in het kader van ouderschapsverlof?

Maandelijkse bruto bedragen

Zie tabel

Opgelet: deze bedragen worden verminderd met 5% na de eerste twaalf maanden van ofwel de schorsing van de arbeidsovereenkomst ofwel de vermindering van de arbeidsprestaties.

MEDISCHE BIJSTAND

Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u in de mogelijkheid stelt uw arbeidsprestaties te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte (zware ziekte = beslissing van de behandelende geneesheer)

Zowel uw bloed – als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden. Gezinslenden zijn de personen met wie u samenwoont.

Er zijn drie vormen van verlof voor medische bijstand:

1. Volledige onderbreking: ongeacht uw uurrooster;
2. Halftijdse vermindering: indien u in een uurrooster werkt dat gelijk is aan ¾ van een voltijdse betrekking kan u uw prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking;
3. Vermindering van de prestaties met 1/5: indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen met 1/5.

In tegenstelling tot het ouderschapsverlof zijn de voorziene maximum duren niet cumuleerbaar!

U kan uw prestaties volledig onderbreken per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden voor de maximumduur van 12 maanden. De maximumduur kan verlengd worden tot maximum 24 maanden, voor een kind jonger dan 16 jaar en indien u alleenstaande bent.

U kan uw prestaties gedeeltelijk verminderen met 1/5 of tot een halftijdse betrekking en dit voor een maximumduur van 24 maanden, met een minimumperiode van 1 maand tot maximum 3 maanden.

De maximumduur kan worden verlengd tot 48 maanden, voor een kind jonger dan 16 jaar en indien u alleenstaande bent.

Er wordt geen rekening gehouden met de periodes van loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand om voor de berekening van de maximumduur van de loopbaanonderbreking of van het tijdskrediet die u in het totaal kan genieten in de loop van uw loopbaan.
Deze vorm van loopbaanonderbreking is een recht.
Tijdens deze periode ontvangt u een maandelijkse vergoeding van de overheid.

Kan de loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand u geweigerd worden?
Deze vorm van loopbaanonderbreking kan u niet geweigerd worden.

Welke uitkeringen kent de RVA toe in het kader van Medische bijstand?

Volledige onderbreking:

Maandelijkse bruto bedragen

Zie tabel

Opgelet: deze bedragen worden verminderd met 5% na de eerste twaalf maanden van ofwel de schorsing van de arbeidsovereenkomst ofwel de vermindering van de arbeidsprestaties.

Vermindering ½ of met 1/5:

Maandelijkse bruto bedragen

Zie tabel

PALLIATIEF VERLOF

Het gaat om een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u in de mogelijkheid stelt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken.
Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand en van verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden.

U kan uw prestaties (voltijds of deeltijds) volledig onderbreken gedurende
1 maand, verlengbaar met 1 maand per patiënt.
U kan uw prestaties verminderen met 1/5 of tot een halftijdse betrekking. Indien u uw prestaties met 1/5 wenst te verminderen, moet u voltijds tewerkgesteld zijn.
Indien u uw prestaties wenst te verminderen tot een halftijdse betrekking, moet u minstens ¾ tewerkgesteld zijn.
U kan uw prestaties gedeeltelijk onderbreken gedurende 1 maand, verlengbaar met 1 maand per patiënt.
Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof is een recht.

U ontvangt een maandelijkse vergoeding van de overheid.

Welke uitkeringen kent de RVA toe in het kader van palliatief verlof?
Volledige onderbreking:

Maandelijkse bruto bedragen

Zie tabel

Vermindering met ½ of met 1/5:

Zie tabel

N.B.: Voor een onvolledige maand worden deze bedragen proportioneel verminderd.

Opgelet: deze bedragen worden verminderd met 5% na de eerste twaalf maanden van ofwel de schorsing van de arbeidsovereenkomst ofwel de vermindering van de arbeidsprestaties.