5. Motivatie

Welke zijn de motieven die u de mogelijkheid bieden om gedurende meer dan 12 maanden een uitkering te genieten?

De volgende motieven zijn limitatief. Dit wil zeggen dat u, indien u een volledig tijdskrediet aanvraagt omwille van een ander motief dan één van de hierna volgende motieven, geen recht zult hebben op de uitkering gedurende meer dan 12 maanden. U zult echter het door uw werkgever toegekende tijdskrediet kunnen genieten, maar zonder uitkeringen van de RVA.

U hebt recht op een uitkering gedurende meer dan 12 maanden wanneer u het volledig tijdskrediet aanvraagt:

1. Om zorg te dragen voor uw kind tot de leeftijd van 8 jaar
Het tijdskrediet moet beginnen voordat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Betreft het een adoptiekind, dan mag het tijdskrediet aanvangen vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar u gedomicilieerd bent.

Opgelet: een volledig tijdskrediet met meer dan 12 maanden uitkeringen omwille van dit motief mag niet verward worden met het ouderschapsverlof.

2. Om palliatieve zorgen te verlenen
Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en van verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden.

Opgelet: een volledig tijdskrediet met meer dan 12 maanden uitkeringen omwille van dit motief mag niet verward worden met het palliatief verlof.

3. Om een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad bij te staan of te verzorgen.
Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel.
Zowel uw bloed- als uw aanverwanten tot de 2de graad worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont.
Opgelet: een volledig tijdskrediet met meer dan 12 maanden uitkeringen omwille van dit motief mag niet verward worden met het verlof voor medische bijstand.

4. Om zorg te dragen voor een inwonend en thuis verzorgd gehandicapt kind.

5. Om een opleiding te volgen
Het moet uitsluitend gaan om:
– Een opleiding erkend door de Gemeenschappen of door de sector, van minstens 360 uren of 27 studiepunten per jaar of 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden;
– Onderwijs verstrekt in een Centrum voor basiseducatie of een opleiding gericht op het behalen van een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs, waarbij de grens wordt vastgesteld op 300 uren per jaar of 100 uren per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden.

Opgelet: indien u omwille van dit motief een volledig tijdskrediet aanvraagt, zult u op het einde van elk kwartaal, binnen de 20 kalenderdagen, een attest moeten bezorgen aan de RVA, dat uw regelmatige aanwezigheid tijdens de opleiding bewijst.

Indien u dit attest van regelmatige aanwezigheid tijdens de opleiding niet indient, ontvangt u de uitkeringen van het volgende kwartaal niet.