8. Gevolgen

Tevens wordt ons vaak de vraag gesteld welke de gevolgen zijn van het tijdskrediet, de loopbaanverminderingen en de thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorg) op het vlak van de sociale zekerheid alsook op het vlak van de belastingen.
Wij proberen hier een antwoord op te geven.

Belastingen

Gedurende de periode van tijdkrediet, e.a. betaalt de RVA u iedere maand een vervangingsinkomen in de vorm van een uitkering. De onderbrekingsuitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 10,13% bij een volledige onderbreking en 17,15% bij een vermindering van prestaties. Door deze inhouding aan de bron daalt het bedrag van de uitkering maar het voordeel is dat u minder belastingen zal moeten bijbetalen na de definitieve berekening ervan
(inkomensbelasting).
Voor het invullen van uw belastingsaangifte ontvangt u van de RVA een fiche 281.10.

Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de uitkeringen van tijdskrediet op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot uw belastingsadministratie die hiervoor bevoegd is of via de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: http://www.minfin.fgov.be

Sociale zekerheidsrechten

1. Ziekteverzekering

Het recht op terugbetaling voor gezondheidszorgen ( dokter, apotheek…) blijft behouden.
Bij ziekte tijdens de periode van volledige loopbaanonderbreking ( + thematische verloven) heeft men geen recht op ziekte-uitkering wel verder betaling van de loopbaanonderbrekinguitkering. Ingeval van loopbaanhalvering, loopbaanvermindering ( +thematische verloven) heeft men uiteraard recht op ziekte uitkering op basis van zijn deeltijds loon. Men heeft geen recht op extra-uitkeringen maar behoudt zijn uitkering voor loopbaanvermindering.
Indien de ziekteperiode verder loopt buiten de periode van loopbaanvermindering of kort nadien begint heeft men recht op ziekte-uitkering alsof men geen loopbaanvermindering genomen had of alsof men voltijds gewerkt had.

2. Kinderbijslag

Het recht op kinderbijslag blijft behouden.

3. Pensioen

Ingeval van volledig tijdskrediet of vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking is de kosteloze gelijkstelling van de onderbroken uren voor de berekening van het pensioen voorzien gedurende maximum 3 jaar ( opgelet: hoewel het tijdskrediet of de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking via CAO kan worden verlengd tot maximum 5 jaar, kan de gelijkstelling niet verlengd worden na deze drie jaar)

Ingeval van vermindering van de prestaties met 1/5, is de kosteloze gelijkstelling van de onderbroken uren voor de berekening van het pensioen voorzien gedurende maximum 5 jaar.

Ingeval van de specifieke vermindering van prestaties (met 1/5 of tot een halftijdse betrekking) voor werknemers van 50 jaar en ouder, is de kosteloze gelijkstelling van de onderbroken uren voor de berekening van het pensioen voorzien gedurende de ganse periode van het tijdskrediet, dit wil zeggen tot aan de pensioenleeftijd.

Ingeval van onderbreking of vermindering van de prestaties tengevolge van thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorg), is de kosteloze gelijkstelling van de onderbroken uren voor de berekening van het pensioen voorzien gedurende maximum 12 maanden à rato van het laatst verdiende loon.
Ingeval van ouderschapsverlof gaat het over maximum 24 maanden à rato van het laatst verdiende loon.

Voor alle bijkomende vragen in verband met de gelijkstelling van periodes tijdskrediet voor de toekenning van het pensioen, dient u zich te wenden tot de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), die hiervoor bevoegd is (infolijn: 02/529.27.67) of via http://www.onprvp.fgov.be

4. Jaarlijks verlof

De periodes van onderbreking in het kader van tijdkrediet of loopbaanvermindering worden niet gelijkgesteld met dagen ‘gepresteerde arbeid’ voor de vakantieregeling.
Dit heeft een belangrijke weerslag op je vakantiedagen en op het vakantiegeld dat immers is berekend op basis van de geleverde prestaties.
Voor bedienden wordt bij de aanvraag van een volledige onderbreking van de loopbaan het vertrekvakantiegeld uitbetaald.
Als u uw loopbaan vermindert, wordt u voor de vakantieregeling beschouwd als een deeltijdse werknemer. De duur van de vakantie en het bedrag van het vakantiegeld worden dan ook berekend volgend de regels die gelden voor deeltijdse werknemers. Deze berekening is steeds gebaseerd op de arbeid die je werkelijk presteerde tijdens het voorgaande jaar.
Bij gedeeltelijke vermindering van de loopbaan wordt aan de bedienden geen vertrekvakantiegeld betaald.

5. Brugpensioen

Het brugpensioen wordt berekend op basis van de ‘voltijdse’ norm.

De overstap van tijdskrediet of loopbaanvermindering naar halftijds brugpensioen is NIET mogelijk omdat 12 maanden voorafgaand aan het halftijds brugpensioen in een voltijdse arbeidsregeling moet gewerkt hebben.

Onderbrekingsuitkeringen

Geen cumulatie van de onderbrekingsuitkeringen met bepaalde inkomsten.

1. Schorsing van het recht op onderbrekingsuitkeringen.
Het recht op onderbrekingsuitkeringen wordt geschorst indien de werknemer wordt gevangen gezet.

2. Verlies van het recht op onderbrekingsuitkeringen.
Het recht op onderbrekingsuitkeringen gaat verloren indien de werknemer om het even welke bezoldigde of zelfstandige activiteit aanvangt, een bijkomende bezoldigde activiteit uitbreidt of meer dan één jaar zelfstandige activiteit telt.
Wenst de werknemer deze activiteiten uit te oefenen, dan dient hij dit vooraf te melden aan de directeur van het werkloosheidsbureau. Doet hij dit niet, dan zullen de reeds genoten uitkeringen worden teruggevorderd vanaf de start van deze activiteiten.

3. Recht op tijdkrediet, loopbaanvermindering of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking zonder recht op onderbrekingsuitkeringen.
In drie situaties kan dit zich voordoen:
• indien de werknemer geniet van een overlevingspensioen;
• indien de werknemer een zelfstandige activiteit voortzet na 12 maanden onderbrekingsuitkeringen te hebben genoten;
• indien de werknemer in het buitenland verblijft om er een bezoldigde activiteit te verrichten in het raam van een erkend project inzake ontwikkelingssamenwerking via een erkende niet-gouvernementele organisatie (NGO) voor ontwikkelingssamenwerking.