9. Cumul met andere activiteiten

Activiteiten die cumuleerbaar zijn met uitkeringen

Voor zover u dit vooraf hebt aangegeven, kunnen de uitkeringen toegekend door de RVA gecumuleerd worden met de volgende activiteiten en de eventuele inkomsten die eruit voortvloeien:
– Een politiek mandaat van gemeenteraadslid, OCMW-raadslid, districtsraadslid of provincieraadslid;
– een vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende. Deze activiteit moet reeds uitgeoefend zijn minimum gedurende de 12 maanden die het begin van het tijdskrediet voorafgaan.

Deze activiteit in loondienst moet tegelijkertijd uitgeoefend zijn met de activiteit waarvoor tijdskrediet wordt aangevraagd.

Het aantal uren van deze vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende, mag tijdens het tijdskrediet niet verhoogd worden. Indien u deze regel niet naleeft, verliest u uw uitkeringen vanaf de dag waarop het aantal uren van de bijkomende activiteit als loontrekkende verhoogd is.

– een zelfstandige activiteit of een activiteit als helper van een zelfstandige. Deze activiteit moet reeds uitgeoefend zijn minimum gedurende de 12 maanden die het begin van het tijdskrediet voorafgaan.
Deze zelfstandige activiteit of activiteit als helper van een zelfstandige moet tegelijkertijd uitgeoefend zijn met de activiteit waarvoor tijdskrediet wordt aangevraagd.

U mag deze activiteit cumuleren met de uitkeringen gedurende maximum één jaar.

In het kader van de reglementering van het tijdskrediet, is een zelfstandige activiteit of een activiteit als helper van een zelfstandige een activiteit waarvoor een inschrijving is vereist bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

Indien u dus ingeschreven bent of indien u zich moet inschrijven onder het statuut van zelfstandige of helper van een zelfstandige, zelfs indien de activiteit geen inkomsten voortbrengt, mag zij slechts gecumuleerd worden met uitkeringen, op voorwaarde dat zij de 12 voorafgaande maanden tegelijkertijd werd verricht.

N.B.: indien u informatie wenst over het zelfstandigen statuut en de activiteiten waarvoor een inschrijving nodig is, moet u inlichtingen inwinnen bij het RSVZ, http://www.rsvz-inasti.fgov.be

Naast de hierboven opgesomde cumuleerbare vergoede activiteiten, is het ook mogelijk vrijwilligerswerk te verrichten, dit wil zeggen activiteiten waarvoor u niet vergoed wordt.

Activiteiten die niet cumuleerbaar zijn met uitkeringen

De uitkeringen zijn niet cumuleerbaar met:
– Een politiek mandaat van schepen, burgemeester, voorzitter van een OCMW, volksvertegenwoordiger, minister alsmede alle andere politieke mandaten dan deze cumuleerbaar met uitkeringen.
– Een vergoede activiteit in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking voor rekening van een erkende niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Tijdens een tijdskrediet (ongeacht hetwelk), is het overigens verboden eender welke vergoede activiteit aan te vatten, dit wil zeggen eender welke activiteit als loontrekkende, zelfstandige, … bij eender welke werkgever (privé, openbaar, …) of voor eigen rekening. Indien u deze regel niet naleeft, verliest u uw uitkeringen vanaf de dag waarop u deze vergoede activiteit aanvat.

Zijn de uitkeringen cumuleerbaar met een pensioen?

Neen, u kunt uw uitkeringen niet cumuleren met een pensioen, ongeacht hetwelk.

Onder pensioen dient u elk ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen te verstaan en alle voordelen die eruit voortvloeien. Het betreft alle pensioenen, ongeacht of zij toegekend zijn door of krachtens een Belgische of buitenlandse wet of door een sociale zekerheidsinstelling, een Belgische of buitenlandse openbare instelling of instelling van openbaar nut.

Indien u een pensioen ontvangt, moet u dit aangeven bij de RVA op het ogenblik dat u uw aanvraag indient.
Bij afwezigheid van een aangifte of in geval van laattijdige aangifte, zullen de reeds betaalde uitkeringen teruggevorderd worden vanaf het begin van het tijdskrediet tot de dag van de eventuele laattijdige aangifte.