XVI. Borstvoedingspauzes

Definitie

– Wat: Vanaf 1 juli 2002 hebben de werkneemsters recht op pauzes van een half uur tijdens de werkuren om hen in staat te stellen borstvoeding aan hun pasgeboren kind te geven en/of melk af te kolven. Deze pauzes worden niet door de werkgever vergoed, maar door de ziekteverzekering.

Basis

– Verdrag nr. 183 betreffende de herziening van het verdrag betreffende de moederschapbescherming, gesloten in de Internationale Arbeidsorganisatie;
– K.B. van 21 januari 2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 van 27 november 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes;
– Advies nr. 1377 van de NAR.

Begunstigden

Vanaf 1 juli 2002 hebben de werkneemsters, gebonden door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever, recht op dagelijkse borstvoedingpauzes tijdens de werkuren.
Het gaat dus om een recht: de werkgever kan de aanvraag van een werkneemster niet weigeren.
Deze borstvoedingpauzes hebben tot doel de moeder in staat te stellen borstvoeding te geven en/of melk af te kolven.

De werkneemster moet over een geschikt lokaal beschikken waar zij haar kind kan voeden of melk afkolven. Voor de geschiktheid van dit lokaal wordt er verwezen naar de criteria van artikels 88, 5de lid, 100 en 101, §3 van het ARAB (onopvallende, goed verluchte, goed verlichte, propere en behoorlijk verwarmde plaats).
De werkneemster en de werkgever kunnen wel een andere plaats overeenkomen; in de CAO nr. 80 wordt onder meer verwezen naar de bedrijfscrèche, een crèche buiten de onderneming of de woonplaats van de werkneemster.
De werkneemster heeft, naar gelang van de duur van ononderbroken prestaties per arbeidsdag, recht op één of twee pauze(s), die dezelfde arbeidsdag moet(en) worden genomen. De werkneemster met een effectieve arbeidsduur van minstens 7,5 uur per dag heeft recht op twee pauzes van een half uur per dag.
Deze pauzes kunnen worden opgenomen in twee periodes van een half uur of in één periode van een uur. Werkneemsters die minimum 4 uur per dag werken, hebben recht op een pauze van een half uur. De werkneemsters die op één arbeidsdag minder dan 4 uur presteren, hebben dus geen recht op een pauze.
De duur van de pauzes is bij de duur van de prestaties van de arbeidsdag inbegrepen.
De werkneemster moet met de werkgever overeenkomen wanneer ze de pauzes neemt. Bij gebrek aan akkoord moeten de pauzes worden genomen onmiddellijk vóór of na de rusttijden waarin het arbeidsreglement voorziet. Het tijdstip van deze pauzes kan later nog gewijzigd worden in functie van de evolutie van de borstvoeding.

Ook voor bus- en tramchauffeurs is de borstvoedingpauze een recht. Indien deze pauzes niet kunnen georganiseerd worden in de werkplanning, heeft de werkneemster recht op een aangepaste dienst, waarin de pauzes wel kunnen worden voorzien. De dienst zal toegewezen worden in functie van dienstnoodwendigheden, en het moment van de pauzes in onderlinge afspraak.

Toekenningvoorwaarden

De werkneemster moet haar werkgever 2 maanden vooraf verwittigen. In onderling akkoord kan deze termijn ingekort worden.
De werkneemster heeft recht op borstvoedingspauzes tot 7 maanden na de geboorte van hun kind.
Dit recht kan tot 9 maanden verlengd worden in uitzonderlijke omstandigheden die verband houden met de gezondheidstoestand van het kind (bijvoorbeeld premature geboorte van het kind). Deze uitzonderlijke omstandigheden moeten aan de hand van een medisch getuigschrift bewezen worden.

Bedrag

De borstvoedingpauzes worden als arbeidsduur beschouwd, maar worden niet door de werkgever vergoed.
De werkneemster heeft evenwel recht op een uitkering ten laste van de sector ziekte- en invaliditeitsverzekering. De werkneemster ontvangt hetzelfde bedrag als de moederschapuitkering: 82% van haar onbegrensde loon.
Op verzoek van de werkneemster moet de werkgever deze reden schriftelijk aan haar meedelen. Indien blijkt dat er geen voldoende reden voorhanden is, of dat de ingeroepen reden wel degelijk met de borstvoeding te maken heeft, dan is de werkgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die gelijk is

Borstvoedingverlof

Voor het nemen van borstvoedingverlof kan binnen de huidige personeelsreglementering van De Lijn gebruik gemaakt worden van een thematische vorm van tijdkrediet, m.n. het ouderschapverlof, het tijdkrediet of verlof zonder wedde.