XVII. Vaderschaps- en adoptieverlof

Definitie
• de werknemer heeft het recht om gedurende 10 dagen van het werk afwezig te zijn:
o ter gelegenheid van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat;
o omwille van het onthaal van een kind in zijn gezin in het raam van een adoptie.
o Te kiezen binnen vier maanden te rekenen vanaf de bevalling

Basis
• Art. 27 tot en met 31 en art. 36 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven;
• Artikel 30, §§ 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Begunstigden
De arbeiders en de bedienden van De Lijn.


Toekenningsvoorwaarden


Vaderschapverlof

De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, ter gelegenheid van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat, gedurende tien dagen, door hem te kiezen binnen 4 maand te rekenen vanaf de bevalling.

Adoptieverlof

De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, omwille van het onthaal van een kind in zijn gezin in het raam van een adoptie, gedurende maximum 6 weken (kind nog geen 3 jaar) of 4 weken (kind 3 jaar of ouder, maximaal 8 jaar), te kiezen binnen twee maanden volgend op de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, als deel uitmakend van zijn gezin.
De periode van het adoptieverlof moet ononderbroken zijn. Opteert de werknemer om maar een gedeelte van het verlof te nemen dan moet hij minstens 1 week nemen of een duur gelijk aan het veelvoud van een week.

Bedrag

Vaderschapverlof

Gedurende de eerste drie dagen afwezigheid geniet de werknemer het behoud van zijn loon.
Gedurende de volgende zeven dagen geniet de werknemer een uitkering ten belope van 82 % van het begrensd brutoloon, geplafonneerd op een maximum, die hem door het ziekenfonds wordt uitbetaald in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Adoptieverlof

Gedurende de eerste drie dagen afwezigheid geniet de werknemer het behoud van zijn loon.
Gedurende de volgende weken geniet de werknemer een uitkering van ten belope van 82 % van het brutoloon, geplafonneerd op een maximum, die hem door het ziekenfonds wordt uitbetaald in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Uitvoeringsmodaliteiten

Opname
De tien verlofdagen moeten opgenomen worden binnen de 4 maand na de bevalling (vaderschapsverlof) De tien dagen mogen in één keer opgenomen worden of gespreid. De dagen kunnen worden opgenomen voor dagen waarop het personeelslid normaal gewerkt zou hebben.

Een werknemer werkt van maandag tot donderdag en wordt vader op 15 juli 2002. Hij kan de dagen van vaderschapsverlof opnemen op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. Voor vrijdag, zaterdag en zondag kan dus geen dag verlof aangerekend worden, aangezien de vader op die dagen niet werkt.

Aanvraagprocedure

Bij de werkgever.

De aanvraag van de verlofdagen moet vooreerst gebeuren bij de werkgever: hij moet in kennis gesteld worden van de geboorte (kopie van uittreksel geboorteakte) of de adoptie (kopie van bewijs van inschrijving van het adoptiekind) evenals van de dagen waarop de verlofdagen zullen worden opgenomen.

Bij het ziekenfonds.

Een aanvraag voor het vaderschapverlof moet ook worden gericht aan het ziekenfonds van het personeelslid. Bij die aanvraag moet een uittreksel worden gevoegd van de geboorteakte (vaderschapsverlof) of een bewijs van inschrijving van het adoptiekind. Beide documenten kunnen bekomen worden bij de Dienst Bevolking (of burgerlijke stand) van de gemeente of de stad.
Na ontvangst van de aanvraag stuurt het ziekenfonds de werknemer een Inlichtingsblad op dat moet worden ingevuld door de werkgever. De werkgever zal de dagen verlof opgeven en het loon waarop de uitkeringen berekend zullen worden.
De werknemer zelf moet ook een bepaald luik van het Inlichtingsblad invullen.
Op het einde van het vaderschap- of adoptieverlof stuurt de werknemer het Inlichtingsblad terug aan zijn ziekenfonds.
Het ziekenfonds controleert of alle voorwaarden zijn voldaan en kan dan de uitkeringen betalen voor de (laatste) zeven dagen.

Opmerkingen

Dit vaderschapsverlof is niet gelijk te stellen met het in vaderschapverlof omgezet moederschapverlof indien de moeder ingevolge de bevalling overlijdt of in het ziekenhuis werd opgenomen.