XXIII. Organogrammen

De organogrammen leggen de organisatie vast.

Een organisatie dient zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving waarin ze evolueert.

De organogrammen dienen bijgevolg een soepel beleidsinstrument te zijn waarover met de syndicale organisaties overleg gepleegd wordt.

Overleg wordt gepleegd per entiteit, in delegatie van de paritaire commissie, door werkgroepen waarvan de leden worden aangeduid door de werkgever enerzijds en door de syndicale organisaties anderzijds.

De ondernemingsraad van de entiteit ontvangt over de evolutie van de organogrammen de nodige informatie opdat de raad het in artikel 15 van de wet van 20 september 1948 voorziene advies over de arbeidsorganisatie met kennis van zaken zou kunnen uitbrengen.