I. Algemene Bepalingen

ARBEIDSREGLEMENT

Er wordt één basisreglement opgesteld voor de hele V.V.M., dat door de ondernemingsraden van de entiteiten zal worden opgenomen en aangevuld in het arbeidsreglement, op te stellen in functie van de noden op lokaal vlak, teneinde een optimale arbeidsorganisatie en efficiëntie te bekomen.

WETTELIJK PERSONEELSREGIME

• De V.V.M.-personeelsleden zijn werknemers van een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht.
• De wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten is van toepassing.
• Alle personeelsleden worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Nochtans kunnen, indien organisatorisch nodig, de bij deze wet voorziene overeen¬komsten van bepaalde duur of voor een bepaald werk worden aangenomen. De ondernemingsraad zal hierover ingelicht worden.
• De werknemers hebben recht op
1. de voordelen van het pensioenplanreglement (aanvullend pensioen en aanvullende ziekte en invaliditeitsverzekering).
2. de voordelen van vzw Lijnwerk (details zie www.delijn.be).

• De personeelsleden van de ex-M.I.V.A. en van de ex-M.I.V.G. alsook de overgedragen personeelsleden van de ex-N.M.V.B. behouden in de V.V.M. hun rechten en verplichtingen, hun graad en hun hoedanigheid. Zij behouden ten minste de bezoldiging en de anciënniteit, de toelagen en de vergoedingen, die zij hadden of zouden verkregen hebben indien zij in hun maatschappij van herkomst het ambt hadden blijven uitoefenen dat zij bij hun overgang bekleedden voor zover dit in dit statuut, de personeelsreglementering of de personeelsformatie niet anders geregeld wordt.
• De personeelsleden van de ex-N.M.V.B., aangeworven in de hoedanigheid van “tijdelijke van onbeperkte duur”, genieten van de nieuwe voorzieningen inzake aanvullende ziekte- en pensioentoelagen. Daarnaast genieten zij van de verworven rechten, zoals voorzien in de overgangsbepalingen.
• Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire bepalingen, inzonderheid de wet van 3 juli 1978, worden de rechten en verplichtingen van werkgever en werknemer als volgt verduidelijkt en aangevuld.

COLLECTIEVE ARBEIDSRELATIES

Paritaire overlegorganen

Toepassing van:
• wet van 20 september 1948 betreffende de ondernemingsraden;
• wet van 10 juni 1952 betreffende de C.P.B.W.;
• wet van 5 december 1968 betreffende de paritaire comités. Een paritair subcomité “Vlaams stads- en streekvervoer” (PC 328.01) legt via de collectieve arbeidsovereenkomsten, loon – en arbeidsvoorwaarden vast.
• In elke entiteit en ook in de centrale diensten wordt een ondernemingsraad en een C.P.B.W. geïnstalleerd.

Vakbondspremie

• De maatschappij verdeelt jaarlijks (einde december) legitimatiekaarten die recht geven op een vakbondspremie voor de personeelsleden die aangesloten zijn bij een syndicale organisatie.
• De leden die gedurende het hele referentiejaar hun vakbondsbijdrage betaald hebben genieten een vakbondspremie.
De vakbondspremie bedraagt 125 euro ( jaar 2011) en wordt betaald in 2012.