II c. Loontrekkenden

INHOUD

• Algemene toelatingsvoorwaarden
• Procedure
• Aanwerving
o Chauffeurs
o Technisch personeel
• Promotie
o Exploitatiepersoneel
o Technisch personeel

ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN

• Aan de door de reglementen gestelde leeftijdsvoorwaarden beantwoorden.
• Van goed gedrag en zeden zijn.
• Voldoen aan de specifieke toelatingsvoorwaarden voor de functie: diploma, medische vereisten, slagen voor de voorziene proeven.

PROCEDURE

• De aanwervingsprocedure wordt aangevat zodra een functie vacant wordt verklaard.
• Voor elke aanwerving wordt de meest efficiënte selectieprocedure toegepast met het oog op het tijdig aanduiden van de meest geschikte kandidaat.
• Bevestiging van de toewijzing van de functie na het succesvol doorlopen van de inwerkingsperiode.

AANWERVING

Chauffeurs

Voorwaarden:
• Leeftijd: minimum 21 jaar voor bus, 20 jaar voor tram.
• Rijbewijs B.

Proeven:
• Nederlands.
• Rekenen.
• Psychologische proef.
Aanstelling: proefperiode van 6 maanden.

Technisch personeel

Voorwaarden:
• Leeftijd: minimum 18 jaar.
• Diploma: naargelang de vereiste specialisatie.

Proeven:
• Theoretische proef.
• Praktische proef.
• Psychologische proef.
Aanstelling: proefperiode van 6 maanden.

PROMOTIE

Exploitatiepersoneel

Algemeenheden
8 % maximum van het chauffeursbestand kan tot de functie van lijnverantwoordelijke of plaatsbewijzentoezichter toegelaten worden.

Toegang tot de functie van lijnverantwoordelijke

Deelnemingsvoorwaarden:
• minimum 4 jaar anciënniteit als bestuurder;
• gunstige beoordeling bezitten;
• medisch geschikt zijn om een autobus en desgevallend tram met reizigers te besturen.

Proeven:
• schrijfvaardigheid;
• kennis van het net;
• reglementering (o.a. tarieven);
• elementaire technische kennis;
• omgang met het publiek en vaardigheid om kennis over te dragen aan anderen.

Aanstelling:
• klassement op basis van het resultaat van de proeven en per regio;
• de regio’s worden vastgelegd door de entiteit;
• aanstelling kan enkel geschieden wanneer er een vacature is;
• een proefperiode van 6 maanden wordt voorzien;
• indien later blijkt dat betrokkene niet blijvend voldoening schenkt of zijn functie verwaar¬loost, kan hij van zijn taak als lijnverantwoordelijke ontlast worden en teruggeplaatst worden in zijn vorige hoedanigheid.

Toegang tot de functie van plaatsbewijzentoezicht(st)er

Deelnemingsvoorwaarden:
• minimum 4 jaar anciënniteit als bestuurder;
• gunstige beoordeling bezitten;
• medisch geschikt zijn om een autobus en desgevallend tram met reizigers te besturen;
• een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voor openbare dienst van recente datum (minder dan 6 maanden) kunnen voorleggen;
• geen strafregister hebben dat de aanvaarding als lid van de gerechtelijke politie onmogelijk maakt.
Proeven:
• schrijfvaardigheid (opstellen van een rapport);
• kennis van het net;
• reglementering (o.a. tarieven);
• vaardigheid in omgang met publiek;
• autoriteit en respect kunnen afdwingen.

Aanstelling:
• klassement op basis van het resultaat van de proeven en per regio;
• de regio’s worden vastgelegd door de entiteit;
• aanstelling kan enkel geschieden wanneer er een vacature is;
• een proefperiode van 6 maanden wordt voorzien;
• indien later blijkt dat betrokkene niet blijvend voldoening schenkt of zijn functie verwaarloost, kan hij van zijn taak als plaatsbewijzentoezichter ontlast worden en teruggeplaatst worden in zijn vorige hoedanigheid.

Toegang tot de functie van Controleur

Deelnemingsvoorwaarden:
• minimum 2 jaar dienstanciënniteit in geval houder van een diploma van lager secundair onderwijs of hoger.
• minimum 4 jaar dienstanciënniteit ingeval men geen diploma heeft of een diploma dat lager is dan lager secundair onderwijs.

Technisch personeel
Toegang tot de functie van Brigadier (weddetrekkend personeel)

Deelnemingsvoorwaarden:
• personeelsleden met een diploma van lager secundair onderwijs en vier jaar dienstanciënniteit in een technische functie (kl. 3,4,5) komen in aanmerking.
• gunstige beoordeling.

Proeven:
• praktische proef;
• theoretische proef (indien nodig);
• psychologische proef leidinggevende capaciteiten (indien voorzien in de functie).
Geldigheidsduur: 3 jaar.