III. Bezoldigingen

WEDDEBAREMA’S (bedienden)

Ingevolge de goedkeuring van de CAO “functieclassificatie” van 27 februari 2008, worden de huidige V.V.M. barema’s gekoppeld aan een nieuwe klasse.
Nieuwe klasse A B C D E F G
Barema K2 K3 K4 K5 K7 K9 K10

De barema’s zijn in bijlage 1 opgenomen.

LOONBAREMA’S (arbeiders) – zie bijlage 1

Exploitatiepersoneel
• Het barema van de chauffeurs
• Het barema van lijnverantwoordelijke of plaatsbewijzentoezicht(st)er

Technisch personeel

Algemene principes

De functies die worden voorzien in deze organisatie houden rekening met de behoeften van de techniek en de gewenste graad van enerzijds specialisatie en anderzijds polyvalentie.

De functies worden in de volgende baremaklassen geplaatst:
Klasse 1 – 2: schoonmaak- en refterpersoneel.
Klasse 2 – 3: handlangers (geen speciale vorming vereist), baanwerkers, spoorarbeiders, prémetrobewakers.
Klasse 3 – 5: technisch geschoold personeel: voor zover de functie het vereist gebeurt de aanwerving van technici in het bezit van een diploma A1 op het niveau van klasse 5, technici met diploma A2 op niveau klasse 4, technici met diploma A3 op niveau klasse 3 en technici met een diploma lager dan A3 op het niveau van klasse 3. Elektriciens, precisiemekaniekers, mecaniciens, bouwvakkers, carrosserie, magazijn.

* Brigadier, is sinds 01.05.2008 (CAO) een weddetrekkende functie.

Functies:

Vanaf 1 januari 2012 onderscheiden wij bij de loontrekkenden van de technische diensten 15 functies ingedeeld in 4 categorieën.

Cat. 1, klasse 1 – 2: schoonmaak- en refterpersoneel.
Cat. 2, Klasse 2 – 3: hulpmecanicien, monteur spoor en wegen (basis).
Cat. 3, Klasse 3-4 en 5: Bus en tram (basis), koetswerkhersteller, machine-operator, magazijnier, technieker gebouwen, monteur spoor en wegen (gevorderd), monteur bovenleiding (basis)
Cat. 4, Klasse 4-5-6: bus/tram (gevorderd), monteur bovenleiding (gevorderd) en electricien.

* Brigadier, is sinds 01.05.2008 (CAO) een weddetrekkende functie.

Loopbaanevolutie

Categorie I
Loopbaan: kl. 1-2

Aanvang in loonschaal 11.1, na 3 jaar in loonschaal 12.1 en na 6 jaar in loonschaal 12.2.

Categorie II
Loopbaan: kl. 2-3

Aanvang in loonschaal 12.1, na 3 jaar in loonschaal 13.1 en na 6 jaar in loonschaal 13.2.

Categorie III
Loopbaan: kl.3-4-5

Aanvang in loonschaal 13.1, na 3 jaar in loonschaal 14.1, na 3 jaar in loonschaal 15.1, na 6 jaar in loonschaal 15.2, en na 6 jaar in loonschaal 15.3.

Categorie IV
Loopbaan : kl. 4-5-6

Aanvang in loonschaal 14.1, na 3 jaar in loonschaal 15.1 en na 3 jaar in loonschaal 16.1.

Loopbaan binnen een categorie

De overgang naar een volgende categorie gebeurt:

– Mits het respecteren van de voorziene termijnen (minimaal 3 j. anciënniteit in de loonschaal)
– Mits een gunstige beoordeling
– Mits het volgen van de voorziene opleidingen
– Slagen voor een praktische proef (mondeling en schriftelijk). De kandidaat moet minstens 60% behalen

Verloning

Een geslaagd personeelslid krijgt een hogere loonschaal vanaf de dag dat hij de drie jaar anciënniteit in zijn huidig barema bereikt.

De overgang naar een bis- of terschaal binnen een loonschaal gebeurt:

– mits het respecteren van de voorziene termijnen
– mits een gunstige beoordeling
– mits het volgen van de voorziene opleidingen

Binnen de verschillende loonschalen zijn volgende bis- en terschalen voorzien:

– loonschaal 11, 12, 13 en 14: een bisschaal
– loonschaal 15: een bis en terschaal

Bij een verandering van categorie

Verhogen van een categorie kan indien:

– er een vacature is
– mits een gunstige beoordeling
– slagen voor de proeven (schriftelijke en praktische). Proef is 2 jaar geldig. Een personeelslid dat drie opeenvolgende keren mislukt, moeten een wachttijd van 2 jaar inlassen.
– interview

Bij verandering van categorie neemt men het aantal jaren in de loonschaal van zijn vorige categorie mee en start men in de aanvangsloonschaal van de hogere categorie. Wanneer zijn huidige loonschaal hoger is dan deze aanvangsloonschaal, behoudt men zijn huidige loonschaal en kan men na 1 jaar in de functie automatisch (dus zonder bijkomende proeven) naar de volgende loonschaal, mits:

– Mits een gunstige beoordeling
– Voor zover men 3 jaar heeft verworven in zijn huidige loonschaal

Opgelet: er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor de eerste invulling ( begin 2012) van de organisatie.

PREMIES EN VERGOEDINGEN

Haard- en standplaatstoelage

Bedienden
De plafonds voor toekenning:

Haardtoelage: €2774,82
Standplaatstoelage: €2745,66

Arbeiders
De haardtoelage bedraagt € 98,39 per maand.
De standplaatstoelage bedraagt € 49,23 per maand.

Behoud van deze regeling op basis van de ter zake afgesloten C.A.O.’s.

Maaltijdcheques

Arbeiders en bedienden

De personeelsleden in activiteit worden maaltijdcheques toegekend ter waarde van € 5,91 per werkdag, exclusief de bijdrage van het personeelslid. Deze bedraagt € 1,09 per cheque.

Aan de V.Z.W. “nationaal gemeenschappelijk sociaal fonds voor het personeel van het stads- en streekvervoer” keert een vergoeding uit (gerelateerd aan de maaltijdcheque) per dag van arbeidsongeschiktheid.
Volgens de huidige wettelijke beschikkingen kan de werkgever 1 maaltijdcheque toekennen per effectieve gepresteerde arbeidsdag.
Dit betekent dat er geen maaltijdcheques kunnen worden gegeven aan de personeelsleden in rust (J – dagen (streek) voor de arbeiders).

Vanaf de prestaties van de maand januari 2013 zullen de maaltijdcheques in elektronische vorm worden toegekend.

Cadeaucheques

Vanaf 2010 wordt er op 1 januari, jaarlijks aan de personeelsleden een cadeaucheque ter waarde van 35 euro toegekend. De waarde van deze cadeaucheque wordt geprorateerd op basis van het tewerkstellingspercentage, telkens op 1 januari.

Eindejaarstoelage

Bedienden
De eindejaarstoelage is bepaald op een maandwedde (waarde december), berekend volgens de toepassingsmodaliteiten, zoals beslist in het paritair comité voor de bedienden van de stadstramwegen, -trolleybussen en -autobussen.

Arbeiders
De eindejaarspremie bedraagt 8,33 % van het jaarloon, d.i. 161,2 uur x uurloon.

Vakantiegeld

Bedienden
De wettelijke regeling wordt toegepast.

Op het ogenblik dat de bediende zijn vakantie neemt, betaalt de werkgever hem het volgende uit:
• de normale maandwedde, die gewoon wordt doorbetaald;
• een dubbel vakantiegeld, gelijk aan 1/12 van 92 % van die normale maandwedde, vermenigvuldigd met het aantal effectief gewerkte of met effectief gelijkgestelde maanden tijdens het vakantiedienstjaar. Heeft de bediende een heel jaar gewerkt, dan bedraagt dit dubbel vakantiegeld 92 % van de maandwedde.

Arbeiders
Alle arbeiders die recht hebben op het volledig verlof hebben recht op het volledig vakantiegeld. Dit vakantiegeld bedraagt 15,38 % van de tijdens het vakantiedienstjaar aan de R.S.Z. aangegeven bezoldigingen (aan 108 %), eventueel vermeerderd met een fictief loon voor de met arbeid gelijkgestelde dagen.
Die 15,38 % stemt overeen met 4 weken enkel vakantiegeld en de volledige 4 weken dubbel vakantiegeld.

Het vakantiegeld wordt uitbetaald door de rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (afspraak tussen de RJV en De Lijn: betaling van het vakantiegeld in de loop van de eerste 2 weken van mei)

Woon- werkverkeer

Treinkaart
De reiskosten ingevolge verplaatsingen met de trein worden terugbetaald aan volgend tarief: 1ste kl. voor de personeelsleden met een functie op organigram baremaklasse 7 en hoger en 2de kl. voor alle overige personeelseden.

Ontstentenis van openbaar vervoer

Aan loontrekkenden met rijprestaties en loontrekkenden zonder rijprestaties en weddetrekkenden indien de opgelegde dienst aanvangt voor 7 u ’s morgens of eindigt na 18 u ’s avonds, wordt een vergoeding toegekend, wanneer de afstand woon-werkplaats ten minste 5 km bedraagt. Deze afstand wordt bepaald aan de hand van een routeplanner ‘Mappy.

De tussenkomst is gelijk aan een dagbedrag, bepaald op basis van de hoger bepaalde afstand. Dit dagbedrag is afgeleid van de maandelijkse werkgeversbijdrage in de van de trajecttreinkaart ( maandbedrag gedeeld door 21,67, zijnde het gemiddeld aantal arbeidsdagen per maand in een vijfdagen-stelsel).
Per dag waarop men recht heeft op ontstentenis openbaar vervoer zal men dit dagbedrag toegekend krijgen. Bij afwezigheid ( vakantie, ziekte,…) heeft men geen aanspraak op de vergoeding.

Opgelet: de vergoeding ontstentenis openbaar vervoer wordt voor de rechthebbende werknemers verhoogd met 75% bij het uitvoeren van een gesplitste dienst.

Fietsvergoeding

De personeelsleden die met de fiets naar het werk komen, hebben recht op een fietsvergoeding die vrijgesteld is van belastingen voor een bedrag van € 0,21 per afgelegde kilometer. De fietsvergoeding wordt maximaal twee keer per dag uitgegeven, uitgezonderd wanneer men een gesplitste dienst moet presteren. De minimumgrens van het afgelegde traject met de fiets wordt vanaf 1 juli 2011 verlaagd tot 1 kilometer.
De vergoeding wordt ook uitbetaald worden als men het gebruik van de fiets combineert met trein, tram of bus. De regel is echter dat je maar éénmaal vergoed mag worden voor een zelfde traject. Je hebt dus enkel recht op een fietsvergoeding voor het traject dat je effectief met de fiets tussen woonplaats en station of bus- of tramhalte aflegt.
De vergoeding mag nooit gecumuleerd worden met de vergoeding ontstentenis openbaar vervoer (bedragen voor deze vergoeding: bijlage 1).
Indien er op de plaats van de tewerkstelling douchefaciliteiten voorzien zijn, valt het gebruik hiervan buiten de arbeidstijd.

Uitzonderlijke verplaatsing met persoonlijk voertuig

Arbeiders en bedienden
Om dienstredenen en mits voorafgaandelijke toelating van de hiërarchische verantwoordelijke voor dringende en uitzonderlijke verplaatsingen.

De tussenkomst bedraagt momenteel 0,3456 euro per kilometer

Vergoeding wegens reis- en verblijfkosten ingevolge toevallige dienstverplaatsingen (België)

Reiskosten (openbaar vervoer)

De reiskosten ingevolge verplaatsingen per trein worden terugbetaald aan het tarief 1ste klasse voor werknemers met een functie kl. 7 en hoger. Voor alle overige werknemers wordt terugbetaald aan het tarief 2de klasse. De terugbetaling gebeurt op basis van het voorleggen van de vervoerskaart.

Verblijfskosten bedienden

Zie tabel

Verblijfskosten arbeiders

Zie tabel

Vergoedingen – diversen

Hitte-uren

Arbeiders en bedienden
Zodra de temperatuur onder thermometerhut van het meteorologisch instituut te Ukkel 27° C overschrijdt, geniet het personeel een krediet van één uur per volledig gewerkte dag.

Bloedgever + plasmaoverdracht

Arbeiders en bedienden
Er worden maximum 15 bloed- en/of plasmaoverdrachten voorzien per kalenderjaar.
• Bezoldigde dienstvrijstelling voor afname tijdens de diensturen.
• Bonificatie van 2 uur buiten de diensturen.

Eretekens

Arbeidseretekens (commissariaatgeneraal van de arbeid)

Arbeiders en bedienden
Voorwaarden:
• Arbeidsereteken 2e klasse: 25 jaar arbeid of gelijkgesteld.
• Arbeidsereteken 1e klasse: 30 jaar arbeid of gelijkgesteld.
• Gouden medaille der kroonorde: 35 jaar arbeid of gelijkgesteld.
• Gouden palmen der kroonorde: 45 jaar arbeid of gelijkgesteld of 40 jaar en op rust gesteld.

Zie tabel

Nationale orden
Arbeiders en bedienden
Worden toegekend overeenkomstig de bepalingen geldig voor het overheidspersoneel op basis van graad, anciënniteit en leeftijd. Er worden geen vergoedingen toegekend.

Laureaten van de arbeid (commissariaatgeneraal van de arbeid)
Arbeiders en bedienden
Toekenning van de eretekens laureaat of cadet van de arbeid na de proeven.
Er worden geen vergoedingen toegekend.

Dienstvrijstelling ter gelegenheid van de uitreiking van de eretekens
Aan ieder personeelslid wordt op de dag van de uitreiking van de eretekens dienstvrijstelling verleend.

Premies voor bepaalde prestaties

Hogere functies
Bedienden
• Als leiding ontbreekt gedurende minstens één maand en de verantwoordelijke oordeelt dat deze noodzakelijk is, wordt een toelage voor hogere functies toegekend.
• De toelage bedraagt 5 % van de huidige wedde begrensd tot het bezoldigingsniveau van de hogere functie.

Arbeiders
• Bij afwezigheid van minstens een halve dagprestatie van een brigadier kan een ander personeelslid als verantwoordelijke worden aangeduid.
• Per entiteit zullen, in functie van de noden op lokaal vlak en rekening houdend met de aard van de werkzaamheden, de modaliteiten van aanduiding en de taken van de verantwoordelijke worden vastgelegd.
• De verantwoordelijke zal worden aangesteld op grond van volgende criteria:
o personeelslid geslaagd in de proeven van brigadier;
o personeelslid in de hoogste loonschaal en met de grootste anciënniteit in de functie;
o behoudens gemotiveerd ongunstig advies van de directie betreffende de bekwaamheid.

Bij niet beschikbaarheid van de verantwoordelijke zal volgens dezelfde criteria in vervanging voorzien worden door een tweede of derde verantwoordelijke.

• De vergoeding bedraagt € 1,12 /uur. Nochtans wordt de vergoeding beperkt tot het niveau van de loonschaal van de brigadier met dezelfde anciënniteit als de aangestelde.
• De toelage voor de uitoefening van een hogere functie wordt automatisch toegekend aan de vervanger behalve wanneer op voorhand aan deze verantwoordelijke wordt gezegd dat het niet nodig is dat de brigadier wordt vervangen. Alleen in deze laatste hypothese heeft het personeelslid dat de brigadier vervangt geen recht op een vergoeding.

Nachtwerk
Arbeiders
• forfaitair bedrag van € 1,4462 per uur (gepresteerd vanaf 20u tot 6u);
• 20 % van het baremisch uurloon voor de personeelsleden van de technische diensten tewerkgesteld in beurtrol;
• 15 % van het baremisch uurloon voor de nachtwerkers (niet van toepassing bij bedienden);
• 50 % voor toevallige nachtwerken van personeel in dagdienst.
• De standaardvergoeding voor nachtwerk wordt verdubbeld voor de uren (effectieve rijprestaties) tussen 24uur en het einde van de dienst.

Bedienden
Een bedrag van €1,4462 per uur.

Werk op zaterdagen, zon- en feestdagen
Arbeiders en bedienden
Behoud van de huidige regelingen op basis van de ter zake afgesloten C.A.O.’s, d.w.z. de personeelsleden die op zon- en feestdagen werken hebben recht op inhaalrust. Ze hebben tevens recht op een vergoeding à 100 % van de gepresteerde uren.

Bovendien wordt er een toelage voor zaterdagwerk toegekend ten belope van 22,5 % van het uurloon. Vanaf 1 juli 2012 bedraagt deze toelage 25% van het uurloon.

Gesplitste diensten
Arbeiders
Behoud van de huidige regelingen op basis van de ter zake afgesloten C.A.O.’s, d.w.z. bij uitvoering van onderbroken diensten, waarbij de onderbreking niet wordt vergoed, wordt een premie van € 2,83 toegekend. Deze premie wordt, in dezelfde mate als de lonen, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen.

De wachttijd in de standstelplaats die minder dan 2 uur bedraagt wordt doorbetaald.
De wachttijd buiten de standstelplaats wordt als volgt bezoldigd: maximum 2 uur aan 100 % en de resterende tijd aan 50 %.

Bedienden
Een premie van €2,83.

Zwaar en vuil werk + stoomkuiser
Arbeiders
Deze premies zouden in de toekomst nog enkel voorzien worden voor de werken die als uitzonderlijk vuil en/of zwaar dienen beschouwd te worden, zoals:

• volledig stoomkuisen van de onderzijde van een bus of een tram; forfaitaire premie van € 10,22 per tram en van € 5,11 per bus;
• het ontstoppen of het herstellen van afvoerbuizen of sceptische putten; premie van 5 % van het baremieke uurloon.

Wachtpremie
Arbeiders en bedienden
Toekenning van:
• een vergoeding van 1 uur volgens baremiek uurloon per weekdag met wachtdienst;
• een vergoeding van 2 uur volgens baremiek uurloon per zaterdag, zon- of feestdag met wachtdienst;
• de normale bezoldiging van de effectieve prestaties.

Instructeur of monitor
Arbeiders
Toevallige begeleiding van een kandidaat-chauffeur door een ervaren chauffeur: € 2,11 per dag vorming.

Premie voor toevallige O.M.C.-prestaties

Arbeiders
Het betreft de toekenning van een O.M.C.-premie van 10 % voor de loontrekkende personeelsleden van de technische diensten die “one man car”-prestaties verrichten.

Premie Compensatie gemiddelde

Arbeiders
Per compensatierustdag, door de werkgever gepland ter voorkoming van de overschrijding van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur CG-dag, wordt een premie toegekend die is vastgesteld op € 6,28 bruto. Deze premie wordt jaarlijks, per 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, in dezelfde mate als de bezoldigingen.

Premies – diversen

Voordelen in natura
De voordelen in natura worden toegekend aan de weddetrekkende personeelsleden die een woning van de V.V.M. betrekken, in ruil voor bepaalde verplichtingen.

Deze voordelen in natura betreffen één of meerdere van volgende voordelen:
• gratis woonst;
• tussenkomst in de verwarmingskosten;
• tussenkomst in de elektriciteitskosten;
Dit al naargelang de prestaties die verricht worden en in functie van de lokale omstandigheden.

Zomerpremie
Bedienden en Arbeiders
De zomerpremie wordt enkel toegekend aan het personeel dat tewerkgesteld is aan de kust. De premie blijft behouden

Loopbaanpremie

Toegekend aan personeelsleden bezoldigd in een technisch barema of in een weddetrekkend barema.

De volgende premies worden toegekend:

Na 5 jaar dienst anciënniteit 48,77€
Na 10 jaar dienst anciënniteit 97,59€
Na 20 jaar dienst anciënniteit 146,28€
Na 25 jaar dienst anciënniteit 195,03€

Deze bedragen worden aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Toekenningvoorwaarden;

De vereiste dienstanciënniteit hebben:
• Voor het jaar van het bereiken van de vereiste dienstanciënniteit wordt het bedrag berekend pro rata van het aantal resterende maanden;
• Bij uitdiensttreding zullen voor de berekening van de premie dezelfde regels worden gehanteerd als voor de toekenning van de eindejaarstoelage;
• Bij wijziging van het tewerkstellingspercentage in de loop van het jaar, wordt de premie pro rata de prestatiepercentages berekend.
• Een gunstige beoordeling hebben;
• Bereid zijn tot het volgen van de voorziene opleidingen.

Loopbaantoelage

Weddetrekkenden hebben recht op een loopbaantoelage (1/3de, 2/3de).
Het vereist aantal jaren om toegang te hebben tot deze toelage is respectievelijk 6 jaar en 16 jaar.

BETALINGSWIJZE

Bedienden en arbeiders
• De betaling gebeurt maandelijks na vervallen termijn de 1ste van de maand volgend op de gepresteerde maand. Indien deze datum op een zaterdag, zon- of feestdag valt, wordt de werkdag vooraf uitbetaald.
• De normale betalingswijze zal via overschrijving op een financiële rekening geschieden.