VI. Mutatie

DEFINITIE

Mutatie is een verandering van een entiteit naar een andere entiteit of van de centrale diensten naar een entiteit en omgekeerd.

SOORTEN MUTATIES

• Mutatie op aanvraag van betrokkene.
• Mutatie wegens dienstnoodwendigheden.

ALGEMEENHEDEN

• Mutatie wordt enkel in overweging genomen indien door de hiërarchie beoordeeld wordt dat er een plaats vacant is.
• Mutatie heeft voorrang op aanwerving.
• Mutatie is slechts mogelijk bij een gunstige beoordeling en mits akkoord van de directeur van de toekomstige plaats van tewerkstelling.
• Mutatie op aanvraag wordt slechts in overweging genomen indien ze via het voorziene kanaal kenbaar werd gemaakt vóór de vacature ontstaan is. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor nieuwe functies waarbij een algemene bekendmaking aan eventuele mutatie dient vooraf te gaan.
• De minimum wachttijd om een mutatie op aanvraag van betrokkene te bekomen is in principe vastgelegd op 5 jaar na de datum van aanwerving, promotie of vorige mutatie.
• Bij mutatie op aanvraag naar een functie met een lager bezoldigingsniveau krijgt men de bezoldiging die met de nieuwe functie overeenstemt.
Bij mutatie om dienstredenen naar een functie met een lager bezoldigingsniveau behoudt het personeelslid zijn vorige bezoldiging voor zover hij achteraf een reïntegratie in een functie op het niveau van zijn vorige niet weigert.
• In geval van herstructurering wordt er over eventuele mutaties overleg gepleegd met de syndicale organisaties.

RANGSCHIKKING

• Door de centrale diensten wordt een rangschikking aangelegd gebaseerd op de functie – anciënniteit.
– Prestaties als V.D.A.B.-stagiair worden niet meegerekend.
– Deeltijdse prestaties worden meegerekend voor hun werkelijke waarde.
• Bij mutatie op aanvraag heeft de eerst gerangschikte voorrang.
Het personeelslid behoudt zijn geldelijke anciënniteit maar verliest zijn relatieve anciënniteit. Zijn relatieve anciënniteit vangt aan op de datum van zijn mutatie. Hij verliest eveneens zijn relatieve anciënniteit in zijn vorige plaats van tewerkstelling.
• Bij mutatie wegens dienstnoodwendigheden komt de laatst gerangschikte eerst in aanmerking.
Het personeelslid behoudt zijn functieanciënniteit in zijn vorige plaats van tewerkstelling met het oog op een gebeurlijke reïntegratie. In zijn nieuwe plaats van tewerkstelling krijgt het personeelslid de functieanciënniteit die hij in zijn vorige plaats van tewerkstelling had behaald.