VII. Aanvullende ziekte en invaliditeitsvergoeding

Na afloop van de periode van gewaarborgde maandwedde wordt tijdens de daaropvolgende 23 maanden arbeidsongeschiktheid een invaliditeitsrente uitgekeerd gelijk aan 10 % van het (pensioen)salaris, eventueel aangevuld met een gedeelte van het salaris dat de loongrens R.I.Z.I.V. overschrijdt.

Wordt het personeelslid (met meer dan 10 jaar anciënniteit) gedurende deze periode niet langer erkend door de mutualiteiten maar is hij volgens de bedrijfsarts nog niet in staat zijn functie op te nemen, dan zal De Lijn hem nog een aanvullende vergoeding uitkeren gedurende maximum 2 jaar.

Na deze periode van 24 maanden en voor zover de werknemer invalide is, d.w.z. meer dan 2/3 economisch arbeidsongeschikt, geniet de werknemer een invaliditeitskapitaal gelijk aan (200 % W 1 + 700 % W 2) x K/10.
W 1 = salaris tot de loongrens.
W 2 = excedent.
K = 10, zo de werknemer jonger is dan 55 jaar.
K = het aantal jaren te volbrengen tot de leeftijd van 65 jaar vanaf het derde jaar ongeschiktheid en ten vroegste vanaf de leeftijd van 55 jaar.

Het kapitaal kan naar keuze van de werknemer overgedragen worden naar een verzekeringsmaatschappij teneinde een tijdelijke lijfrente uit te keren.

Voor de werknemers die definitief in dienst zijn bij de V.V.M. op 1 januari 1992, mogen de toegekende voordelen niet lager liggen dan wat hen zou zijn toegekend als werknemer van de ex-N.M.V.B., ex-M.I.V.A. en ex-M.I.V.G.

Zo een werknemer hiervoor opteert voor de voordelen, zal de uitkering steeds onder de vorm van rente geschieden met uitsluiting van enige kapitaalsuitkering.

HERKLASSERING VOOR DE BEDIENDEN EN DE ARBEIDERS

Herklassering kan geschieden als:
• belanghebbende definitief ongeschikt is voor zijn functie en 10 jaar dienst telt;
• er een functie vacant is en belanghebbende alle geschiktheden bezit voor deze functie en deze geschiktheden blijft behouden.

Behoud van de baremische wedde indien:
• of 15 jaar in hetzelfde functieniveau;
• of 25 jaar dienst tellen.

In de schoot van elke ondernemingsraad wordt een sociale raad opgericht, paritair samengesteld, met als taak de herklasseringsmogelijkheden na te gaan.

MEDISCHE CONTROLE

In de meeste gevallen wordt het medisch getuigschrift opgelegd door het arbeidsreglement, de arbeidsovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst. Het wordt door de werkgever geëist.
De termijn binnen welke het getuigschrift moet worden overhandigd wordt bepaald door het arbeidsreglement, de arbeidsovereenkomst of de collectieve arbeidsovereenkomst. Indien er geen termijn is vastgelegd, bedraagt hij 2 werkdagen vanaf het begin van de ongeschiktheid.

De werkgever heeft het recht het bestaan van de arbeidsongeschiktheid door een door hem afgevaardigde en bezoldigde geneesheer te laten nagaan.
De werknemer moet deze geneesheer ontvangen en zich laten onderzoeken. De controlerende geneesheer mag de werknemer ook op zijn raadpleging ontbieden (de verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever), tenzij de behandelende geneesheer oordeelt dat de werknemer niet in staat is zich te verplaatsen.

De controlerende geneesheer kan weigeren de arbeidsongeschiktheid vanaf een bepaalde datum te erkennen. In geval van betwisting tussen de twee geneesheren, kunnen deze er een derde geneesheer als scheidsrechter bijhalen. Eventueel kan de arbeidsrechtbank ingeschakeld worden.

Toepassing van de wet van 3 juli 1978.
De controles zelf zullen regionaal georganiseerd worden.
De personeelsleden die aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en waarvan de contractuele duur minstens één jaar bedraagt, genieten ook van de aanvullende ziekte- en invaliditeitsvergoeding (zie ook Hoofdstuk I Algemene bepalingen).